вторник, 26 март 2013 г.

Четох Конституцията. Донякъде.


Спрях до Народното събрание. Натам, друг път.
Четенето стана по един статус на Митко Василев.
В лекото ми замисляне и наистина не така дълбоко четене.
Кое ми се видя съмнително като изпълнение в държавата?
На първо четене дет се казва.


Чл. 4.
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

Чл. 6.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 12.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.

Чл. 14.
Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 16.
Трудът се гарантира и защитава от закона.

Чл. 17
(3) Частната собственост е неприкосновена.

Чл. 18.
(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

Чл. 19.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Чл. 21
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 28.
Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 32.
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Чл. 34.
(1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.

Чл. 43.
(1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.

Чл. 47
(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.

Чл. 48.
(1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.

Чл. 55.
Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Чл. 58.
(1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.


пп. Това е , както казах на пръв поглед.

Няма коментари:

Публикуване на коментар